ZAMERANIE ŠKOLY

Materská škola sa zameriava predovšetkým na:
Telesný rozvoj

V rámci predškolského vzdelávania podporujeme telesný rozvoj a zdravie dieťaťa v rámci možností škôlky, usilujeme o jeho osobnú spokojnosť a pohodu.

VZDELÁVANIE

Motivujeme deti k aktívnemu poznávaniu, povzbudzujeme ich chuť k učeniu, záujem poznávať nové a objavovať neznáme, porozumieť veciam a javom okolo seba.

POVEDOMIE

V rozsahu detských možností sa snažíme prispievať k odovzdávaniu kultúrneho dedičstva nášho národa, jeho hodnôt, tradícií, jazyka a poznania týchto tradícií.

Cieľom a poslaním výchovy a vzdelávania v našej materskej škole je umožniť dieťaťu:

 • zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými,
 • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie,
 • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu,
 • podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa,
 • sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie,
 • umožniť dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania,
 • poskytnúť deťom dostatok priestoru na spontánne pohybové aktivity a zabezpečiť primerané podmienky na rozvoj pohybových schopností a zručností s prihliadnutím na individuálne vývinové osobitosti jednotlivých detí,
 • uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí, identifikovať deti so špeciálnymi potrebami a zabezpečiť im všetky podmienky na individuálny rozvoj podľa týchto potrieb,
 • zlepšovať grafomotorické zručnosti s dôrazom na správny úchop grafického materiálu, primeranú pracovnú plochu a správnu polohu dieťaťa počas činnosti,
 • získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie blaha a potrieb detí,
 • osvojovať si pohybové zručnosti a zdokonaľovať pohybové schopnosti,
 • poznávať prírodu prostredníctvom bádania, skúmania a experimentov, postupne chápať zákonitosti prírody
 • O nás...

  Materská škola je jednotriedna. Poskytuje deťom celodennú starostlivosť, aj možnosť poldenného pobytu.

  jednotriedna MŠ •
  od 6:45 do 15:45 hod•
  vek od 3 do 6 rokov•
  21 zapísaných detí•
  oplotený areál•
  zriadovateľ: obec Bíňovce •

  Podporujeme osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjame schopnosti a zručnosti, utvárame predpoklady na ďalšie vzdelá-vanie.
  Poskytujeme výchovu a vzdelávanie detí pred-školského veku, detí s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a plní-me poradenskú, diagnostickú, socializačnú a sociálnu funkciu. Výchovu a vzdelávanie zabez-pečujeme prostredníctvom školského vzdelá-vacieho programu.

  • DETSKÁ HERŇA

   Máme herňu v rozlohe 10m x 6,7m čo zodpovedá počtu 22 detí.

  • Spálňa/jedáleň

   Druhá miestnosť v rozlohe 10,5m x 5m je rozdelená na spálňu a jedáleň

  • Sociálne zariadenie

   Zariadenie má na osobnú hygienu 3 umývadlá a 2 detské WC a 1 WC pre zamestnancov.

  • OKOLIE ŠKOLY

   Dvor má veľkosť 609m2, má pieskovisko s plochou 245x460cm, preliezačky rôzneho typu, hojdačky, ostatná časť pozemku je zatrávnená s plochou 609 m2.

  NAPÍŠTE NÁM...

  Chcete nám niečo odkázať ? Vyplňte formulár a odošlite ho....

  V prípade, že nás chcete navštíviť naplánujte si trasu priamo k nám do materskej školy, radi Vás uvítame.

  Sledujte pozorne oznamy pre rodičov. Prinášame Vám pravidelne aktuality zo života v materskej škole a našich aktivitách.

  Oznamy rodičom

  Personálne obsadenie a prevádzka MŠ

  Na našich predškolákov sa tešia...
  Mgr. Ivona Bačová
  Mgr. Ivona Bačová
  Riaditeľ MŠ
  Mgr. Martina Šoková
  Mgr. Martina Šoková
  Učiteľka MŠ
  Silvia Zajíčková
  Silvia Zajíčková
  Školníčka, vedúca ŠJ
  Monika Vitálišová
  Monika Vitálišová
  Kuchárka MŠ