Pravidlá prístupnosti

ODPORÚČANÉ MINIMÁLNE NASTAVENIA POČÍTAČA

Prehliadač: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, GoogleChrome alebo Opera
Odporúčané rozlíšenie monitora: design je vytvorený v responzívnej štruktúre, nie je určené minimálne rozlíšenie monitora

ZÁKLADNÉ POJMY

    • Informačný portál – myslí sa webové sídlo Materskej školy, alebo internetová prezentácia Materskej školy
    • Stránka – myslí sa súčasť webového sídla – samostatná rubrika portálu
    • Škola – myslí sa Materská školy Bíňovce zastúpená riaditeľkou MŠ
    • Zamestnanci školy – pracovníci Materskej školy v Bíňovciach

 

PRÍSTUPNOSŤ A DOSTUPNOSŤ ÚDAJOV

Informačný portál školy bol vytvorený s ohľadom na dnes dostupné metodiky zaoberajúce sa prístupnosťou webu (Best practices – Pravidlá pre tvorbu prístupného webu – táto metodika vhodne kombinuje ostatné známe celky pravidiel – Blind Friendly Web a WCAG 1.0).
Užívateľom nie sú teda zámerne vytvárané žiadne prekážky, ktoré by mohli prehliadanie stránok sťažiť. Pokiaľ i napriek tomu narazíte na takúto prekážku kontaktujte nás, a my sa ju pokúsime odstrániť.
Štruktúra informácií na stránkach bola vytvorená podľa špecifikácie W3C a vizuálne je naformátovaná kaskádovými štýlmi (CSS). Dodržanie vyššie zmienených noriem by malo zaistiť správne zobrazenie obsahu stránok vo väčšine dnes používaných prehliadačov a na väčšine zobrazovacích zariadení. Informácie na stránkach sú dostupné i po vypnutí CSS.

VÝNIMKY

Ako doplňujúce informácie môžu byť na stránkach umiestnené galérie fotografií, v ktorých je zlepšený komfort užívateľov otváraním plných veľkostí fotografií do náhľadových okien javascriptom.

COOKIES

Mikrodáta ukladané touto prezentáciou (cookies), sa uchovávajú z viacerých dôvodov, no predovšetkým ide o zabezpečenie schopnosti stránok, rozpoznávať užívateľa a jeho doterajšie aktivity. Táto stránka uchováva nasledujúce metadáta: IP adresu návštevníka, údaje o jeho zariadení (typ OS, verziu a typ prehliadača), jazykovú mutáciu prezerania prezentácie a údaje o nastaveniach webstránky užívateľom. Údaje sú ukladané v špeciálnom module systému, ktorého obsah je oprávnený prezerať administrátor prezentácie.

TESTOVANIE

Pred implementáciou obsahu portálu na internet bolo vykonané testovanie dostupnosti v bežne používaných prehliadačoch na osobných počítačoch a pre prehliadanie na mobilných zariadenia typu tablet, pocket PC a smartphone. Taktiež boli web stránky testované v OS MSWindows, MacOS, Linux, Android i iPhone. Ak používate niektorú zo starších verzií spomínaných prehliadačov je možné nekorektné zobrazovanie informácií na Vašom PC. Stránka je vytvorená v responzívnom designe a funguje i po vypnutí javascriptov.

OBSAH  PORTÁLU

Informácie a dokumenty sprístupnené na tomto webovom sídle (vrátane informácií na iných stránkach priamo dostupných z nich) sa poskytujú “tak ako sú”. Majú čisto informatívny charakter. Škola nedáva záruku za ich chybnú interpretáciu. Taktiež nezaručuje, že informácie nebudú obsahovať chyby ako aj určité technické nepresnosti. Časový odstup medzi jednotlivými úpravami a zmenami týchto stránok môže spôsobiť, že informácie nie sú aktuálne resp. v skutočnosti sú evidované určité zmeny oproti tu uvedeným údajom. Aktuálne informácie dostanete v oficiálnom osobnom, písomnom alebo telefonickom kontakte s riaditeľkou školy.

POUŽÍVANIE OBSAHU

Tieto stránky a ich obsah je možné používať len na zákonom povolené účely. Dokumenty a údaje uvedené na týchto stránkach, ktoré sú chránené autorským a vlastníckym právom nie je možné kopírovať, používať, upravovať, prenášať, distribuovať alebo inak využívať bez povolenia ich príslušných vlastníkov.

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Podmienky pre používanie webových stránok sú upravené v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie.

PREPOJENIA

Školy nezodpovedá za obsah informácií uvedených na stránkach, ku ktorým je možné získať prístup z jej oficiálnej stránky. Prípadné odkazy na stránky iného subjektu neznamenajú súhlas s ich obsahom a všetky riziká s používaním takýchto informácií znáša používateľ týchto stránok.

ZODPOVEDNOSŤ

Škola a jej zamestnanci za žiadnych okolností nenesú zodpovednosť za škody, ktoré boli spôsobené používaním alebo zneužívaním informácií dostupných na jej webových stránkach alebo na iných stránkach dostupných z tejto oficiálnej stránky. Pre používateľa nevznikajú žiadne nároky na náhrady prípadných škôd vzniknutých používaním týchto stránok, vrátane priamych, nepriamych, náhodných, špeciálnych, trestných, následných a iných škôd (ušlé zisky, ušlé výnosy alebo iné hospodárske škody).

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Stránky sú zabezpečené bezpečnostným certifikátom na prenos údajov. Škola zastúpená riaditeľkou školy zaručuje, že odoslané, ale i získané údaje prostredníctvom cookies nebude poskytovať iným subjektom, okrem prípadov vyžiadaných orgánmi činnými v trestnom konaní.

AUTORSKÉ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Informácie na oficiálnom informačnom portáli školy sú chránené autorskými zákonmi a sú chránené ustanoveniami o autorskom práve a zmluvách s celosvetovou platnosťou. Všetky ochranné známky, značky služieb a obchodné názvy sú známkami ich príslušných vlastníkov a ich neoprávnené používanie je v zmysle zákona prísne zakázané. Logá, obrázky, texty, zvukové a obrazové záznamy na týchto webových stránkach nie je možné žiadnym spôsobom kopírovať, reprodukovať, upravovať, publikovať, odovzdávať, inzerovať, prenášať alebo distribuovať bez predchádzajúceho súhlasu vlastníkov autorských práv a ochranných známok. Škola neudeľuje žiadne práva v súvislosti s patentmi, autorskými, ochrannými známkami.

Poznámka: Spracované v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady (Directive 2002/58/EC) a v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je upozornenie o zaznamenávaní cookies na vstupnej stránke portálu v tzv. notifikačnom paneli.