Zápis na školský rok 2022/2023

 

Riaditeľstvo MŠ Bíňovce oznamuje, že v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zápis detí – prijímanie žiadostí do materskej školy uskutoční v dňoch

 

od 09.05.2022 – do 13.05.2022

od 7:00 hod. – do 15:00 hod.

v budove Materskej školy Bíňovce.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si vyzdvihnete v MŠ a následne odovzdáte v termíne zápisu do materskej školy.

Podmienky prijímania detí do našej materskej školy:

  1. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a to prednostne zo spádovej oblasti materskej školy.
  2. Deti od dovŕšenia dvoch rokov veku sa prijímajú výnimočne, ak to umožňuje kapacita a podmienky materskej školy.
  3. Následne sa prijímajú ostatné deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a nie sú zo spádovej oblasti materskej školy.
  4. Až keď sú prijaté všetky tieto deti, je možné prijať mladšie. Na tieto deti sa nevzťahuje podmienka spádovej oblasti podľa trvalého pobytu.
  5. Deti, ktoré sú v opatere osamelého zákonného zástupcu.
  6. Prijímajú sa deti od troch rokov veku, od najstaršieho.

 

Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky MŠ podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej  samospráve v znení neskorších predpisov. Predpokladaný termín vydávania rozhodnutí je koncom júna 2022.

 

 

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31.augusta 2022, je predprimárne vzdelávanie povinné!